Salavat-ı Şerifeler Türkçe Anlamları ve Faziletleri ! - SanalAlemci

Salavat-ı Şerifeler Türkçe Anlamları ve Faziletleri !

Cuma, Nisan 29, 2011 7:29
Kategori:Dualar
Salavat-ı Şerifeler Türkçe Anlamları ve Faziletleri ! 4.2/5 (84%) 270 Oy
SALAVATI-I ŞERİFELER TÜRKÇE MANALARI VE FAZİLETLERİ..
Aleyhisselam
Manası: ALLAHın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam
Manası: ALLAHın salatu selamı onun üzerine olsun.

SallALLAHu aleyhi ve sellem
Manası: ALLAHu Teala, Ona salatu selam etsin.

ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası: ALLAHım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası: Ey ALLAHım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

ALLAHumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.
Manası: Ey ALLAH’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir.

ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Manası: Ey ALLAHım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

ALLAHumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike
Manası:Ey ALLAHım ! efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.
Manası: ALLAH’ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed’e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

ALLAHumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Manası: ALLAHım ! Hz.Muhammed’e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.


ALLAHumme salli ala seyyidina
Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati.

Manası: ALLAHım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.


ALLAHumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil’ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil’ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. ALLAHhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.

Manası: Ey ALLAHım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. ALLAHım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)’in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).


ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

Manası: Ey ALLAHım! Hz.Muhammed’e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed’e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil’e mâ alimte.

Manası: SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır. Hızır Alleyhisselâm’ ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur.

ALLAHumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.
Manası: (Ey ALLAHım, Hz.Muhammed’e ve O’nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)’a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

ALLAHumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.
Manası: (Ey ALLAHım, Hz.Muhammed’e ve O’nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)’a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Salaten tüncina
Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil’ehvâli vel’âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal’hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis’seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal’ğâyât, min cemî’ilhayrâti fil’hayati ve bâdel’memât. Hasbunallâhu ve nî’mel vekîl, nî’mel mevlâ ve nî’men’nasîr.
Manası: Ey ALLAH’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce ALLAH, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

Salât-ı Tefriciye – Salât-ı Nariye


Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil’ukadu, ve tenfericu bihil’kurabu, vetukdâ bihil’havâicu, ve tunâlu bihir’regâibu, ve husnul’havâtimi, ve yusteskal’ğamâmu bivechihil’kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.

Manası: ALLAH’ ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma’lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) ‘in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir.”

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya ResulALLAH
Manası: Sana binlerce salât ü selam olsun Ey ALLAH’ın Resûlü

SALAVAT-I ŞERİFLER VE ÜSTÜN FAZİLETLERİ !

70 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.

Tesiri 100 bin salavata denk olan salavat;

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.

120 bin salavat kuvvetinde salavat;

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

700 bin salavat kuvvetinde salavat;

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.

3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat’i okumaya denk salavat;

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

Sabah ve akşam 3er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salavat

Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salavatı okuyarak üzerime salavat getirene şefaatım vacib olur.

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.

Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşir;

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Salavat-ı tefriciyye – günde en az 41 kere okunulduğunda hastalara şifa verir;
Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

Okuyana 70 bin melek bin sabah sevap yazar;

Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh.

Salaten Tüncina;

Allahümme salli ala seyyidina Muhammediv ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afaat. Ve takdilena biha cemi’al hacat. Ve tutahhiruna biha min cemiis seyyiat. Ve terfeuna biha aledderacat. Ve tübelliğuna biha eksal’ğayat, min cemiylhayrati fil hayati ve badel memat. Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahü ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir.

LA iLAHE iLLALLAH

Peygamber efendimiz buyurmuş: Hayatı esnasında 70 bin defa La ilahe illahlah diyen her kimse Cennet ile müjdelenmistir. Her Hak yolcusu her gün 100 defa okuması lazımdır. Okuyan “La”yı 4 a kadar çeker ise (Laaaa) 4 bin günahı silinir.

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 3 defa okunur;

Ya hayyu ya kayyumu ya bediassemavati vel ardı ya zelcelali vel ikram. Es elüke en tühyiye kalbi binuri marifetike ebeda. Ya Allahü ya Allahü ya Allah. Birahmetike ya erhamerrahimiyn.

Gece yatınca;

Gece yatınca 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdü lillah, 34 defa da Allahu ekber deyip, 3 kere Ihlas, 1 kere Ayetel-Kürsi ve 1 kere de Fatiha surelerinin okunulması tavsiye edilir.

Tesbih için;

Vehüve aliyyül azimü zül celaaili Sübhanallah. Sübhanel kerimi daimenül Elhamdülillah. Rabbil alemiyne Teala şanühü Allahü ekber.

SALAVAT GETİRMENİN SEVAPLARI !

Allah Resûlü’ne bir sahabi; ‘bütün salavatımı senin için kılıyorum’ deyince, “Bu senin hem dünya, hem de ahiret ile ilgili işlerin için kâfidir” buyurmuştur.
Allah Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli, saadeti dareyn için en faydalı ibadetlerden biridir. Hakkıyla yapılırsa sevabı da çok büyüktür. Amelleri tathir eder, hataları örter, manevi dereceleri yükseltir.
İmam-ı Sehâvî, “el-Kavlu’l-bedî’ fi’s-salât ale’l-Habîbi’ş-Şefî” adlı eserinde salavat getirmenin fayda ve sevaplarını şu şekilde sıralamıştır:
1- Hataları örter, günahların bağışlanmasına vesile olur.
2- Amelleri arındırır.
3- Makam ve dereceleri yükseltir.
4- Söyleyen kimse için istiğfar eder.
5- Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğüyle sevap verilir.
6- Endişe ve korkulardan kurtarır.
7- Efendimizin şefaatini ve şahitliğini ve Allah’ın rıza ve rahmetini celbeder, gazabından emin kılar.
8- Arşın gölgesine girmeyi sağlar.
9- Havz, Sırat vb. yardımcı olur.
10- Eli dar olanlar için sadaka yerine geçer.
11- Meclisleri süsler.
12- İtibarı artırır.
13- Allah ve Allah Resulüne yakınlaşmayı sağlar.
14- O bir nurdur.
15- Kalpleri nifak ve kirden arındır.
16- Muhabbeti artırır.
17- Sahibi hakkında gıybet edilmesini önler.
18- Allah Resulünün rüyada görülmesine vesile olur.
SALAVAT GETİRMEK;
1-Salat konusunda Allaha, Meleklere muvafakat edilmiş olur.
2-Duaların kabülüne vesile olur.
3-Şefaata vesile olur.
4-Allahın salatına vesile olur.
5-İnsanın unuttuğunu hatırlamasına vesile olur.
6-Cimriliği önler.
7-Meclisleri süsler.
8-Konuşmalarda hitamı misk olur.
9-İnsanın nurunu artırır, ahirette aydınlığa vesile olur.
10-Sıkıntıların kalkmasına, devamlı bereketin yağmasına vesile olur.
11-Hidayete vesile olur.
12-Peygamberimize olan haklarımızın ödenmesine yardımcı olur.
13-Bir duadır. Allahın Halili ve Habibine bir medihtir.

SALAVAT GETİME HAKKINDA EFENDİMİZİN BUYURDUKLARI ;

Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
- Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktir.
- Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir.
- Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.
- Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz.”
- Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
- Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
- Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardir.
- Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm .O anda üzerime getirdigi salavat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı.
- Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.
- Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.,
- Kiyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
- Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahi affolunur.
- Üzerime salavat getirilmeden yapilan hiçbir dua kabul olunmaz.
- Karsilaşan iki mü ‘min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahlari bagışlanir. – Üzerime (100) defa salavat getirene, Allâh (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. Iştiyakla daha fazla getiren için kiyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.
- Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.
- Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i serife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
- Ömrünü boş yere heba eden kisinin kaybettigi zamani telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalidir. Eger bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salavat-i serife getirsen, getirdigin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salavat getirmektesin.
Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir.Yani Allah Teala(C.C) sana on defa rahmet nazariyla bakmaktadir.
Allah Teala’nin (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayirlidir. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba dûçar olmaz.
- Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.
* Salavat-i Şerife dünya ve ahirette insanin derecesini yüceltir. Onu büyük bir nur sahibi kilar. Kazanci en bol bir ticaret kaynağıdır.

Salavat-ı Şerif Getirmenin 42 Faydası !

1. Allah ( c.c. ) ‘ ın emrine uymak ( Çünkü Allah ( c.c. ) Salavat – ı Şerife Getirmeyi Emrediyor. )
2. Allah ( c.c. ) ‘ ın yaptığını yapmak ( Çünkü Allah ( c.c. ) ‘ da Habibine Salavat getiriyor ve Rahmet Okuyor.)
3. Meleklere Uygunluk. ( Çünkü Meleklerde Salavat – ı Şerife Getiriyor. )
4. Allah ( c.c. ) ‘ dan 10 rahmet kazanmak.
5. 10 Derecesi yükseltilmek
6. 10 Sevap kazanmak
7. 10 günahın silinmesi.
8. Duasının kabulunun ümit edilmesi.
9. Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın sefaatine kavuşma sebebi.
10. Kulun günahlarının affedilmesi ve ayıplarının örtülmesine vesile.
11. Kulun sıkıntılarının giderilmesine vesile..
12. Allah ( c.c. ) ! a yaklaşma vesilesi.
13. Sadaka vermek yerine geçer.
14. Kulun ne muradı varsa Allah ( c.c. ) ‘ dan dileği , onun yerine getirilmesi.
15. Ruhun ve Kalbinin temizlenmesi.
16. Kulun ölmeden Cennet ‘ le müjdelenmesi.
17. Kıyamet gününün siddetlerinden ve deshsetlerinden kurtulma vesilesi.
18. Resullüllah ( s.a.v. ) ‘ ın selamına cevap vermesi.
19. Unutulduğunu hatırlamak vesilesi.
20. Meclislerin güzel kokması sebebi.
21. Kıyamet günü oturduğu kalktığı meclislerde Salavat – ı Şerife okuduğu için o toplantılardan pişmanlığa düşmemesi.
22. Fakirliğin neyhi.Salavat – ı Şerife ‘ ye devam eden fakir olmaz.
23. Cimrilik vasıfından kurtulma vesilesi.
24. Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ in ismi anıldığında Salavat getirmeyene yapılan beddualardan kurtulma vesilesi.
25. Sahibine Cennet yolunu göstermesi , terk edenede cehennem yolunu göstermesi.
26. Allah ( c.c. ) ve Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın isimlerinin anılmadığı meclisdeki piş kokusundan , leş kokusundan kurtulması.
27. Hangi kelama , hangi işe hamd ve Salavat ‘ ı Şerife ile başlanırsa , onun tamama ermesi.
28. Kulun Sırat ‘ tan geçebilmesi.
29. Allah ( c.c. ) ve Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ a cefa yapmaktan kurtulur , getirmeyen insan sie Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ a eziyet etmiş olur.
30. Allah ( c.c. ) ‘ ın Salavat ‘ ı Şerife getirene güzel övgüler yağdırmasına vesile.
31. Allah ( c.c. ) ‘ ın merhametinin rahmetinin sebebi.
32. Bereketlerin bollukların sebebi.
33. Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın muhabbetinin devamının ve ziyadasinin ve katlanarak artmasının sebebi.
34. Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın Salavat ‘ ı getireni sevmesinin sebebi.
35. Kulun hidayetinin ve kalbinin , hayatının , ruhani hayatının ve kalbinin dirilmesinin sebebi.
36. Salavat ‘ ı Şerife getirenin isminin babasının isminin ve sülalesi ile soyunun Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın yanında anılması.
37. Sırat ‘ ta mahşerde ayağının kaymaması islam yolunda ayağının sabit kalması.
38. Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ınüzerinde bulunan haklarından çok az bir hakkının ödenmesinin vesilesi.
39. Allah ( c.c. ) ‘ ın zikri , şükrü ve iyiliğini bilmek.
40. Kulun Rabbinden suali , duası bu arada kendi isteklerinin de Mevla tarafından görülmesine , Resulüllah ( s.a.v. ) a yaptığı duayı aracı kılması.
41. Salavat ‘ ı Şerife rabıta üzerine okunursa Resulüllah ( s.a.v. ) ‘ ın mübarek suretinin akla yerleşmesi ve mübarek rabıtanın kolaylaşması
42. Şeyh bulamayanların ve şeyhi olmayanın sırf Salavat ‘ ı Şerifeye davam ederek manen yetişmesinin garantisi.

DELÂİL’ÜL HAYRAT ŞERHİNDEN OKUNACAK SALÂVAT-I ŞERIFELER.

RESULÜLLAH S.A.V. EFENDİMİZESALÂVAT OKUMAMIZIN FAZİLETİ

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM
BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM

SÛBHANALLAHİ VEBİ HAMDİHİ
SÛBHANALLAHİL AZÎM
EL-HAMDÜ LİLLÂHİ RABB’İL ÂLEMİN

VE’S-SALÂTÜ VE’S SELÂMÜ
ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN
VE ÂLİHİ VE SAHBİHİ ECMÂ’İN

RESULÜLLAH S.A.V. EFENDİMİZE
SALAVAT OKUMANIN FAZİLETİ..

Ayrıca, bu fasılda, Resulüllah s.a.v. Efendimize getirilen salavatın, ECRİ, SEVABI, FAİDELERİ, hususiyeti beyan olunacaktır.
ALLAH-Ü TEÂLÂAzâmet ve Celâli ile, Habibi ve Resulü Efendimize inzal eylediği Kitabında şöyle buyurdu:
Gerçek manada Allah ve cümle melekleri Şanlı Peygamber üzerine salât ederler. Ey iman ile şerefyaba olan, ey irfan nûru ile feyz bulan kullar. Siz de Ona Salavat; usulüne göre Ona selam eyleyin. (33.56.)
ALLAH-Ü TEÂLÂ’dan gelen salât: RAHMETİDİR; ÇEŞITLI IHSANI VE KEREMİDİR. Keremi ve Rahmeti Ona devamlı olarak gelmektedir; arada kesinti yoktur.

1-)
Bir gün, Resulüllah s.a.v.meclise geldi. Sevinci yüzünden okunuyordu. Şöyle buyurdu:
“Cebrail, Âlemlerin Rabbından bana müjdeli geldi ve şöyle dedi: Sen, şuna razı değil misin YÂ MUHAMMED; ümmetinden sana bir salâvat okuyan herkeseben on salâvat okurum;ümmetinden bir selâm gönderen herkeseben on selâm gönderirim.”

2-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“İnsanların şefâatıma en lâyığı; bana en çok salâvat okuyandır.”

3-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Bana salâvat okuyan kimseye,Melekler salavat okur; bana salavat-ı devam ettirdiği süre Meleklerin ona salâvat-ı devam eder. Bu duruma göresalâvat-ı,ister çok okusun ister az.”

4-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“İnsana cimrilik yönünden şu yeter: Yanında adım geçtiği halde bana salâvat okumaz.”

5-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Cuma günleri okuyacağınız Salâvat-ı Şerife’yi artırınız.”

6-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Ümmetimden biri bana bir salâvat okusa; kendisi içinon iyilik yazılır. Seyyiha hanesindenonkötülük imha edilir.”

7-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Bir kimse ezan ve kâmeti dinledikten sonra aşağıdaki duayı okursa kıyamet günü Şefaâtim ona helal olur:
Ey bu tam davetin ve kılınan namazın Rabbı ALLAH’IM, Muhammet’e vesile ve fazilet ihsan eyle ve onu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.”

8-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Her kim yazdığı kitapta bana salâvat okursa; o kitapta salâvatlı ismim kaldığı süre, Melekler onuyazana salâvat okur.”

9-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
Ebû Süleyman Dârâni şöyle anlattı:
“Bir kimseAllah-ü Teâlâ’dan bir hacet dileyeceği zaman; Resulüllah s.a.v. Efendimiz üzerine çokça salâvat getirsin.Bundan sonra hacetini Allah-ü Teâlâ’ya arz etsin. Duanın sonunu da, yine Resulüllah s.a.v. Efendimize salâvat okuyarak tamamlasın.
Allah-ü Teâlâ, iki salâvatı kabul buyurur. Allah-ü Teâlâ çok kerem şanlıdır; iki makbul salâvatın arasında makbul olmayan şey bırakmaz.”

10-)
Resulüllah s.a.v. Efendimizinşöyle buyurduğu rivâyet edildi:
“Bir kimse bana, Cuma günü yüz kere salâvat okursa…. onun seksen senelik hatası bağışlanır.”

11-)
Ebu Hüreyre r.a.Resulüllah s.a.v. Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bana salâvat okuyan için Sırat üstünde: Büyük bir Nûr olacaktır.Bir kimsesırat üstündenur ehli olunca…Cehennem ehli olmaz artık…”

12-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Bir kimse bana salâvat okumayı unutursa Cennet yolunu kaybetmiş olur.”
Resulüllah s.a.v. Efendimiz burada -unutursa- buyurmasından muradı, salâvat-ı terktir.Resulüllah’a s.a.v. salâvatı terk eden kimse cennet yolundan saptığına göre ; Ona salâvat okuyan kimse, doğruca Cennete girer.

13-)
Abdürrahman b. Avf’in r.a. bir rivayetinde; Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Cebrail a.s. bana geldi ve şöyle dedi:
Ya Muhammed (s.a.v.) ümmetinden kim salâvat okursa… Yetmiş bin melâike ona salâvat okur. Bir kimseyemelekler salâvat okuyunca , o Cennet ehli arasına girer…”

14-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Dünya hayatında bana en çok Salavat-ı Şerife okuyanınız; Ahirette en çokzevce alanınız olacaktır.”

15-)
Resulüllah s.a.v. Efendimizinşöyle buyurduğu rivayet edildi:
“Bir kimse, şanıma tazim için, bana bir salâvat okuduğu zaman ; Allah-ü Teâlâ,onun okuduğu Salâvat-ı Şerife lafzından bir Melek yaratır. Onun bir kanadı Meşrık’tedir. Bir kanadı da Mağrip’tedir. Onun iki ayağı da yerin yedinci alt tabakasındadır. Boynu Arşın altına kadar uzamıştır. Allah-ü Teâlâ O ulu meleğe şu emri verir:
‘Bu kulum, Resulüme nasıl salâvat okuduysa, sende ona salâvat oku.’
Ve.. O melek, kıyamete kadaro kula salâvat okur.”

16-)
Resulüllah s.a.v. Efendimizinşöyle buyurduğu rivayet edildi:
“Havz için, kıyamet günü bana bir takım cemaatler gelir.. ancak ben, onları üzerime çokça salâvat getirdikleri için tanırım.”

17-)
Resulüllah s.a.v. Efendimizinşöyle buyurduğu rivayet edildi:
Bir kimse, bir salâvat okursa Allah-ü Teâlâona on salât eyler. Bana yüz salâvat okuyan kimseye , Allah-ü Teâlâ bin salât eyler. Ve bana bin salâvat okuyan kimsenin cesedini, Allah-ü Teâlâateşte yanmayaharam kılar. Ve onu; Kavl-i Sabit üzeredünya hayatındave ahiret suali sırasında kararlı, sağlam kılar. Sonra onucennetine koyar.”

18-)
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdular:
“Bana salâvat okuyanher kulun salâvatı, ağzından çıkar çıkmaz yola koyulur. Ne deniz bırakırne de kara; ne şark kalırnede garb… Her yana ağılır ve şöyle der:
‘Ben, falan oğlu falan kimsenin salâvatıyım. Benimle seçkin yaratılmışların hayırlısı Muhammet s.a.v. üzerine salâvat okudu.’
Her şey – canlı cansız, karada ve denizdene varsa; Onun üzerine salâvat getirir. O kulun okuduğu salâvattan bir kuş yaratılır; o kuşunbin kanadı vardır, bu kanatlarının her birinde yetmiş bin tüy vardır.. Her tüyündeyetmiş bin yüzü vardır. Her yüzünyetmiş bin ağzı vardır. Her ağzın dayetmiş bin dili vardır. Bu dillerin her biri yetmiş bin lügatte konuşur… Allah-ü Teâlâ’yı öylece tesbih eder. Bütün bu okunan tesbihlerin sevabını Allah-ü Teâlâ o salâvatı okuyan kulunsevap hanesine yazar.”

19-)
Hz. Ali b. Ebi Talib’ten r.a.naklen gelen rivayetteResulüllah s.a.v. Efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır:
“Bir kimse, Cuma günü: Bana yüz kere salâvat-ı şerife okursa… Kıyamet günü muazzam bir nurla gelir. Onunla gelen nur, yaratışmışlar arasında taksim edilse hepsine yeter.”

20-)
Gelen haberlerin birinde şöyle anlatıldı:
Arşın sütununa şöyle yazılmıştır:
“Bana müştak olana merhamet ederim.Benden bir dilekte bulunana istediğini veririm. Bir kimse, Muhammet’e salâvat okumayı vesile edip Bana yakınlık bulursa..Günahlarını, köpüren deniz dalgaları kadar da olsa dahi onu bağışlarım.”

21-)
Ashab-ı Kiram’ın bazısı şöyle anlattı (Allah onların hepsinden razı olsun):
Resulüllah s.a.v. Efendimize salâvat-ı şerife okunan her meclisten; o kadar güzel bir koku yükselir ki, semanın ortasına kadar ulaşır. Bunu duyanMelekler şöyle derler:
“Bu Resulüllah’a okunan salâvat Meclisinden gelen kokudur.”

22-)
Bazı haberlerde şöyle anlatıldı:
“Mümin olan bir kul, yahut mü’mine olan bir kadın kul; Resulüllah s.a.v. Efendimize salâvat okumaya başladığı zaman:
Sema kapıları ve perdeler ona açılır. Arşa kadar kapalı hiçbir yer kalmaz. Semalarda bulunanMelekler eksiksiz olarak her biri,Resulüllah s.a.v. Efendimize salâvat getirir. Yeryüzünde o salâvata başlayan kadın ve erkek mü’min kul için mağfiret talebinde bulunurlar. Allah-ü Teâlâ’nın dilediği kadar.”

23-)
Resulüllah s.a.v. şöyle buyurdu:
“Bir kimseye işin bitmesi zorlaşırsa; Bana salâvat okumayı çoğaltsın. Çünkü: Bana okunan salâvat;humum, gumum, kürub cinsi sıkıntıları giderir. Rızıklari artırır. İşlerin hayırla bitmesini sağlar.”

24-)
Rivâyet edildiğine göre, Salih zatlardan biri şöyle anlattı:
Benim bir komşum vardı. Nessah idi. Eceli geldi, vefat etti. Sonradan onu rüyada gördüm ve sordum:
Allah-ü Teâlâ,sana nasıl muamele eyledi?
Beni bağışladı… deyincetekrar sordum:
Hangi sebepten ötürü seni bağışladı? şöyle anlattı:
Resulüllah s.a.v. Efendimizin adını yazdığımda kitaba; Mutlaka Ona Salâvat-ı Şerife okurdum. İşte anlattığım sebepten ötürü Şanı Yüce Rabbim, bana öyle ihsanlar eyledi ki… Onları, mahlukatın hiç birinin gözü görmemiştir; kulaklar onu anmamıştır; hiçbir insanın kalbine onların hayali de gelmemiştir.

25-)
Enes r.a.Resulüllah s.a.v. Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
“Hiç birinizin imanı kemâle ermez; ta ben o kimsenin kalbinde, sevgi ciheti ile: kendi özünden, malından, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha fazla yer tutmadıkça.”

26-)
Hazret-i Ömer b. Hattab’ın r.a. rivayet ettiği bir hadis-i şerif vardır. Bir defasındaResulüllah s.a.v. Efendimize şöyle dedi:
Ya Resulellah, iki kaburgam arasında bulunan nefsim hariç; Seni her şeyden fazla severim.
Bunun üzerineResulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Ya Ömer, Ben sana anlattığın nefsinden daha sevgili olmadıkça, tam kamil bir mümin olamazsın.”
Hz. Ömer r.a.Resulüllah s.a.v. Efendimizin bu cana işleyen kelamını işitince ,şöyle dedi:
Sana Kur’an-ı Kerim-i inzal buyuran Yüce Allah hakkı için; sen bana: İki kaburga arasında bulunannefsimden daha sevgilisin.
Bundan sonra Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Ya Ömer, şu anda imanın, tam kemâlini buldu.”

27-)
Resulüllah s.a.v. Efendimize şöyle soruldu:
Ne zaman, kâmîl bir mümin olurum?
Başka bir rivayette ise, şöyle soruldu:
Ne zaman, sadık bir mümin olurum?
Resulüllah s.a.v. Efendimiz onun bu sorusunu şöyle cevaplandırdı:
“Allah-ü Teâlâ’yı sevdiğin zaman.”
Allah-ü Teâlâ’yı ne zaman sevebilirim? Diye sorulduğu zamanResulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Allah-ü Teâlâ’nın Resulünü sevdiğin zaman.”
Allah-ü Teâlâ’nın Resulünü ne zaman sevebilirim? Diye sorulunca Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Allah-ü Teâlâ’nın Resulüne tabi olursan; Onun sünnetine göre amel edersen; Onun sevgisine göre seversen; Onun buğzuna göre buğz edersen; Dostluğuna bakarak dost, düşmanlığına bakarak düşman olursan.Onların dereceleri Bana olan sevgileriyle ölçülür.”
“Yine, insanların kafir olanları dadeğişik durumdadırlar. Onların küfürde şiddetli olanları ile diğerleri, bana karşı buğzları ile belli olular.Dikkat edin: Ona muhabbeti olmayanın imanı yoktur.Dikkat edin: Ona muhabbeti olmayanınimanı yoktur.Dikkat edin: Ona muhabbeti olmayanın imanı yoktur.

28-)
Resulüllah s.a.v. Efendimize soruldu:
Bir mümin görürüz ki huşu tamdır; Bir mümin görürüz ki huşu yoktur. Bunun sebebi nedir?
Resulüllah s.a.v. Efendimizbu manayı şöyle anlattı:
“İmanında hâlâvet bulan Hûşu sahibi olur; İmanında hâlâvet bulmayan Hûşu sahibi olmaz.”
Tekrar soruldu:
Bu hâlâvet nasıl bulunur? Veya nasıl erilir? nasıl kazanılır?
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle anlattı:
“Allah sevgisinde doğru olmakla.”
Yine soruldu:
Allah sevgisi nasıl bulunur? Veya nasıl kazanılır?
Resulüllah s.a.v. Efendimiz bunu da şöyle anlattı:
“Allah’ın Resulüne sevgi ile… Allah-ü Teâlâ’nın rızasını ve Resulünün rızasını, Onlara sevgi beslemekte arayınız.”

29-)
Resulüllah s.a.v. Efendimize şöyle soruldu:
Muhammed’in s.a.v. Âl-i kimlerdir? Onları sevmek, Onlara ikram etmek emri bize verildi. Haklarına riayet vazifesi aldık.
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle anlattı:
“Onlar, safa, vefâ ehlidir. Bana iman edip ihlas sahibi olanlardır.”
Tekrar soruldu:
Onların belli alametleri nelerdir?
“Benim sevgimi, sevilen her şeye tercih etmek; Kalbin, Allah’ı zikirden sonra benim zikrimle meşgul olması.”
Başka bir rivayette, Resulüllah s.a.v. Efendimiz onların alametlerini şöyle anlattı:
“Beni anlamaya devamla, bana çokça Salâvat okumaktır”

30-)
Ya Resulellah sana iman etmekte en sağlamı kimdir?
Resulüllah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
“Beni görmediği halde bana iman etmiştir. O, içinden coşan bir şevkle bana iman etmiştir. Muhabbetindeki sadakatle bana iman eden bir mümindir. Onun alameti şudur:
Beni görmeyi o kadar arzu eder ki, görme imkanı olsa neyi varsa uğrumda fedaya hazırdır”
Bir başka rivayette ise şöyledir:
“Onun yer dolusu altını olsa, beni görmek için gerçekten harcar. Çünkü; bana hakkıyla iman etmiş ve bana sevgisinde halis olmuştur.”

31-)
Ashab-ı Kiram tarafından Resulüllah s.a.v. Efendimize şöyle soruldu:
Ya Resulellah sizden sonra gelenlerden size Salâvat-ı şerife okuyanlar için görüşünüz nedir? Bir de sizin gıyabınızda Salâvat-ı şerife okuyanlar için ne dersiniz? Bu iki zümre ümmetin hali nasıl olacak? Sana göre nasıl olacaklar?
Resulellah s.a.v. Efendimiz, bu soruyu şöyle cevapladı:
“Bana muhabbeti olanların okuduğu salâvatı bizzat duyarım. Kendilerini de tanırım. Bunlardan başkalarının salâvatı da bana vasıtalı olarak arz olunur.”

DELÂİL-İ HAYRAT OKUMAYA BAŞLARKEN

Delâil-i Hayrat okumaya başlamak isteyen önce başa alınan Resulüllah s.a.v. Efendimizin isimlerini okumakla başlamalıdır. İsimleri okumaya başlarken daha önce anlatıldığı gibi:
MUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.
AHMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.
HAMİD Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.
Diyerek okumalıdır. Böylece her ismin sonunda tazim Salâvatı okuyarak bitirmelidir. Amma daha faziletli olmasını dilerse şöyle okumalıdır.
Allahümme salli ve sellim alâ men ismühuMUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem
Allahümme salli ve sellim alâ men ismühu AHMEDSallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem
Allahümme salli ve sellim ala men ismühu HAMİDSallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem
O mübarek isimleri, bu şekilde Salâvat-ı Şerifelerle tamamlamış olur.

Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin. Allah’ım Muhammed (Ahmed, Hamid) olan zata salât ve selam eyle. Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin.
Yani:Resulüllah s.a.v. Efendimizeher ismin önünde ve sonundasalât-ü selam okuyaraktamamlar. Böylece okuyanların sevabı boldur. İsimleri okumadan, doğrudan doğruya salâvat-ı şerifelere başlamak caizdir. Ancak en iyisi ve en uygunu Resulüllah s.a.v. Efendimizin mübarek isimlerinden başlayıp okumaktır.

HAZA DUÂÜN – NİYYETİ YÜKRAÜ
Bismillâhirrahmanirrahîm
Elhamdü Lillahi Rabbil-Âlemin
Hasbiyellahü ve ni’mel Vekil. Vela havle vela kuvvete illa Billah’il Âliyyil Azim.
Allahümme inni ebraü min havli ve kuvveti ilâ havlike ve kuvvetike.
Allahümme immi etekarrebü ileyke bis-salâtiAlâ Seyyidina Muhammedin Abdike vw Nebiyyike ve Resulike Seyyid’il Mürselin Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme imtisalen li emrike ve tastiken lehu ve muhabbeten fihi ve şavkan ileyhi ve ta’zimen likadrihi ve likevnihi Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme ehlen lizalike fetekabbelha minni bi fazlike vec’alni min ibâdikessalihin ve vaffıkni likıraatiha aleddevami bicahihi indeke ve Sallallahü Alâ Seyyidina Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi ve Sellem…

BU NİYYET DUASI OKUNACAKTIR:
Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman Rahim Allah’ın adı ile. Âlemlerin Rabbı Allah’a hamd olsun.Allah bana yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet, ancak Yüce ve Azim olan Allah’ındır.
Allah’ım, kendi gücümden ve kuvvetimden ayrılıp Senin gücüne ve kuvvetine sığınırım.
Allah’ım, Nebin, Resulün, Kulun, Resullerin Efendisi Muhammed’e salâvat okumak yolunda Sana yakınlık bulmak istiyorum.
Allah-ü Teâlâ Ona salat ve selam eylesin.
Bu salâvatı şunun için okuyorum:
Emrine uymak, Resulünü tasdik, Ona sevgi, Ona şevk ve Onun şanına tazim…
Böyle bir salâvatla anılmaya lâyıktır. Bu salâvatımı fazlınla kabul eyle; beni salih kullarından kıl; devamlı Salâvat-ı Şerife okumam için bana başarı ihsan eyle.
Resulüllah s.a.v. Efendimizin Senin katındaki kadri ve kıymeti hürmetine…
Tekrar, tekrarAllah-ü Teâlâ’nın Efendimiz Muhammed’e s.a.v. âline ve ashabına salât ve selâm eylemesini dilerim.

YUKRAÜ KABLE ŞÜRUİD DELÂİL

Bismillahirrahmanirrahim

Estağfirullah’ el-azîm’ ellezi lâ ilâhe illâ hüvel-Hayy’el kayyume ve etubü ileyhi ve nes’elühüt – tevbete vel-mağfirete vel-hidâyete lena innehu hüvet-tevvab’ür-Rahim.
Sübhanallahi velhamdü Lillahi ve lâ ilahe İllallahü Vellâhü Ekberü vela havle vela kuvvete illa Billah-il Aliyy’il- azim… (11)

Hasbünallahü ve ni’mel- vekil… (11)

İhlâs-ı Şerif… (11)

Bieuzü vel besmeleti… (1)

Muavvezeteyni bil-besmeleti… (1)

Fatiha-i şerife bil-besmeleti… (1)

DELÂİLE BAŞLAMADAN OKUNACAK…
Bismillahirrahmanirrahim…
Rahman, Rahim Allah’ın c.c. adı ile..

Azîm Allah’tan bağışlanmamı dilerim. Şöyle ki:
Ondan başka İlah yoktur. Hayy Kayyum’dur. Ona tevbemi arz eder, kabulünü dilerim. Bizim için tevbe, mağfiret hidâyet dileriz. Çünkü O; merhametli, tevbeyi kabul buyuran Zattır. Yüce Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’a hamd olsun. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür…

Güç ve kuvvet ancak Yüce ve Azim olan Allah’ındır. (11 kere okunacak)

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. (11 kere okunacak)

Bundan sonra euzû besmele çekerek İhlâs süresini okur. (11 kere okunacak)

Besmele ile Felâk ve Nas süreleri ve Besmele ile Fatiha süresi okunur.
Bu süreler besmele ile birer kere okunacaktır.

Bir önceki yazımız olan Tevbe İle İlgili Seçme Hadisler ! başlıklı makalemizde ayetler, dinimiz islam ve hadis hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 5.794 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 22.02.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.
Etiketler , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Yorum Yapılmış “Salavat-ı Şerifeler Türkçe Anlamları ve Faziletleri !”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
 1. SanalAlemci » Blog Archive » Salavat-ı Şerif ve Faziletleri ! (Videolar) Diyor ki:

  Nisan 29th, 2011 at 10:07

  [...] Son YorumlarSabah Namazı Kılmak! Sabah Namazı Nasıl Kılınır? için SanalAlemci » Blog Archive » Salavat-ı Şerifeler Türkçe Anlamları ve Faziletleri !Euzu Besmele Yazılışı Okunuşu ve Anlamı ! için SanalAlemci » Blog Archive [...]

 2. SanalAlemci » Blog Archive » Çeşitli Salavât-i Şerifler ve Faziletleri.. Diyor ki:

  Ekim 21st, 2011 at 05:10

  [...] Salavat-ı Şerif ve Faziletleri (Video) Salavat-ı Şerifler Türkçe Manaları ve Faziletleri [...]

 3. SanalAlemci » Blog Archive » Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar Diyor ki:

  Kasım 22nd, 2011 at 06:57

  [...] yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber [...]

 4. SanalAlemci » Hayırlı Cuma’lar.. Diyor ki:

  Haziran 8th, 2012 at 15:47

  [...] yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.” (17)Cuma Günü Selevat Getirmenin Önemi: Salavatı Şerifler Türkçe Manaları ve Faziletleri (Tıklayınız)Cuma, önemli olayların meydana geldiği çok hayırlı ve faziletli bir gündür. Peygamberimiz [...]

 5. SanalAlemci » Bu Gece Mevlid Kandili ! (23 Ocak 2013 Çrş/Prş) Diyor ki:

  Ocak 23rd, 2013 at 15:40

  [...] Yılına Kadar Dini Günler TakvimiMevlid Kandili MesajlarıKutlu Doğum ve Mevlid Kandili HakkındaSalavat-ı Şerifeler Türkçe Manaları ve Faziletleriİslâm dünyasında mevlid merasimi ilk defa ne zaman ve kimler tarafından tertip edilmiştir | [...]

 6. Bu Gece Miraç Kandili (16 Haziran 2012) Miraç Hakkında Bilgiler - SanalAlemci Diyor ki:

  Mayıs 31st, 2013 at 14:40

  [...] ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” 3- Salat ü selâm okuyalım.. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm [...]

 7. Bu Gece MİRAÇ Kandili ! (05-06-2013 Çrş) Kandiliniz Kutlu Olsun ! - SanalAlemci Diyor ki:

  Haziran 5th, 2013 at 10:40

  [...] ve Bakara Sûresi son ayetleri tefsirleriyle birlikte okunabilir.Peygamber Efendimiz’e (sas) salât ü selâmlar getirilmeli.Kaza, nafile namazlar kılınmalı.Tefekkürde bulunulmalı ve “Ben kimim? Nereden [...]

 8. gülsüm Diyor ki:

  Ekim 30th, 2014 at 12:29

  tüm ailem akaraba komşu ve üzerimde hakkı olan herkes tüm ülkemiz camiası insanlık da salavat ile tanış olsun
  ALLAH sizden razı olsun
  ölümü başlatan son nefesin sonu da imanlı olsun
  hamdolsun

Yorum Yapabilirsiniz