O Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

O Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Salı, Mart 23, 2010 12:30
Derecelendir
O - Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Oba: yurt, mesken

Obar: ev, bark

Obut: şeref, haysiyet

Obuz: mamba, kaynak

Ocak: pişirme, ısıtma işlevini gören herşey

aile, ev

Odabaş: yeniçeri ordusundan bir sınıf subay
Oflas: iyi, güzel, eksiksiz, tam

gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen
becerikli
eflatun rengi
işe yarar, uygun
cesur kabadayı
Oflazer: iyi, güzel, eksiksiz kimse

Ogan: anlayışlı, anlama, öğrenme

tanrısal gücü olan yiğit
Oganer: oğan er

Ogeday: akıllı, zeki

Ogün: anımsanan, belirli bir günde doğan kimse

belirli gün, bilinen, beklenen gün

Oğan: güçlü, kuvvetli

barıl tanrısı
Oğaner: ilahi gücü olan

Oğansoy: ilahi soydan gelen

Oğrun: gizli, kimseye sezdirmeden

Oğuç: oymak

hısım, akrama
bereket
Oğul: hanedan ve soy belirtmede kullanılır

erkek evlat
kovandan çıkan arı topluluğu
Oğulbay: bileşik isim

Oğulbaş: bileşik isim

Oğulbey: özel isim

Oğulcan: can dost, sevgili, evlat

Oğulganmış: özel isim

Oğultekin: bileşik isim

OğulTürk: bileşik isim

Oğur: samimi, içten

devlet, mutluluk, uğur
Oğuralp: bileşik isim

Oğurata: bileşik isim

Oğuz: saf, iyi yaradılışlı

sağlam, güçlü
Oğuzalp: iyi huylu yiğit kişi

Oğuzata: iyi huylu yiğit kişi

Oğuzbal: oğul arılarının yaptığı ilk beyaz bal

Oğuzbala: erkek çocuk

Oğuzbay: oğuz bay

Oğuzcan: iyi huylu, candan dost

Oğuzer: oğuz er

Oğuzhan: yiğit han

oğuzların efsane kahramanı
mete
Oğuzkan: hükümdar soyundan gelen

Oğuzman: iyi huylu, kuvvetli kişi

Oğuztan: iyi huylu kişi

Oğuztüzün: bileşik isim

Ok: yay ile atılan mermi

Okakın: oklarla yapılan saldırı

Okan: anlama, öğrenme

oğuz
Okanalp: ilahi bir güce sahip olan

Okanay: anlayışlı

Okandan: bileşik isim

Okaner: ilahi bir güce sahip olan yiğit

Okar: telli balıkçıl kuşu

Okatan: ok atan

Okatay: ok atay

Okay: beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık

beğenme, takdir etme
Okaygün: bileşik isim

Okbay: ok gibi delici, saygın ve zengin kimse

Okbaş: ok baş

Okboğa: hızlı ve boğa gibi güçlü

Okbudun: birlik içinde olan

dürüst soya mensup
Okcan: ok gibi doğru can

hareketli, canı tez
Okçu: ok yapan ve satan kimse

Okçun: uzak, ilerde

Okdağ: ok dağ

Okdemir: bileşik isim

Oker: hızlı, hareketli

Okergin: bileşik isim

Okergün: ok ergin

Okgüç: bileşik isim

Okgüçlü: bileşik isim

Okhan: ok gibi hızlı hükümdar

Okkan: ok gibi delici soydan gelen

Okman: ok gibi hızlı, delici

Oksal: ok at

oka ilişkin
Oksalmış: ok atmakla meşhur

Oksar: okları hazırlayan

Oksay: ok ve say’ dan birleşik isim

Oksev: ok ve sev’ den birleşik isim

Okseven: ok seven

Oksu: ok biçiminde olan şeyler

Oktan: ok tan

Oktar: ok taşıyıcı

ok+tar (bayraktar gibi)
Oktay: çok sinirli, hiddetli

Oktuğ: ok atan, okçu

Oktuna: ok tuna

Oktunç: tunçtan yapılmış ok

Oktüre: ok türe

Oktüremiş: ok türemiş

OkTürk: hızlı Türk

Okumuş: bir okulda öğrenim görmüş

Okutan: öğretmen

Okutman: öğretmen

Okuyan: okumayı seven

çağıran, davet eden
Okuş: zeka, akıl, anlayışlılık (öküs’ten)

çağrı, davet
Okuşlu: zeki, akıllı, anlayışlı

Okver: bileşik isim

Okverdi: bileşik isim

Okyalaz: bileşik isim

Okyan: ok yan

Okyar: ok gibi delici ve güzel olan

Okyay: bileşik isim

Okşak: benzeyen, andıran

Olca: düşmandan ele geçirilen mal, ganimet

Olcan: canlı, dinamik ol

Olçar: müjdeli haber

Olcayto: bahtı açık, talihli

Olcaytu: bahtlı kişi

Olcaytuğ: şans getiren başlık

OlcayTürk: şansı olan Türk

Olçum: bilgiçlik taslayan

Olcum: eli işe yatkın, becerikli, usta

kendini olduğundan üstün gösteren
hekimlik taslayan kimse
Olçun: becerikli

Oldaç: olgun, yetişkin, iyi gelişmiş

Olgun: bilgi ve görgüsü gelişmiş, kamil

işe yarar yada yeterli duruma gelmiş
Olgunay: bileşik isim

Olguner: olgun er

yetişmiş, iyi gelişmiş kimse
Olgunsoy: bileşik isim

Olgunsu: olgun su

Olkont: özel isim

Olpak: her zaman temiz, dürüst ol

Oltan: şafak ol, tan ol

Oltun: saygı gösterilen ol, saygın ol

Oltunç: tunç ol, tunç gibi sağlam ol

Oluk: suyun aktığı yer

Oluş: olma biçimi, var oluş

Omaç: amaç, gaye, hedef

Omak: oymak, kabile

Omay: gözde, sevilen, beğenilen

Omur: omurgayı oluşturan küçük kemiklerin ortak adı

Omurtak: küçük kartal

Onan: mutlu olan, dertten kurtulan

Onar: iyileşen, hastalıktan kurtulan

Onaran: düzelten, yararlı bir duruma getiren

iyileştiren, tedavi eden
başaran, bitiren
Onat: doğru ve dürüst nitelikli

iyi, güzel, düzgün, namuslu
Onatkan: onat kan

temiz, dürüst soydan gelen
Onatkut: kutlu insan, özünde dürüst ve iyi olan

Onatsü: güzel, dürüst asker

nitelikli asker
Onay: uygun, yerinde

Onbulak: bileşik isim

Oner: güçlü, kuvvetli

Ongan: özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

Onganer: bileşik isim

Ongar: kurtuluş

Ongay: kolay, zorluğu olmayan

Ongun: tam

verimli, bayındır
kutlu, uğurlu
gelişmiş, gürbüz
Ongunalp: mutlu, uğurlu yiğit

Onguner: gelişkin, gürbüz ve yiğit kişi

Ongunsu: bol ve gür akan su

Ongüner: ongün er

Ongüneş: bileşik isim

Ongüş: yetenek başarı

Onpulat: bileşik isim

Onuk: aziz, sevgili

Onuker: herkesçe sevilen

Onuktan: sevilen, saygı duyulan, tan gibi ışıltılı

Onuktay: bileşik isim

Onuktekin: sevilen, sayılan, güvenilir, emin insan

Onul: iyileş, iyi ol, sağlıklı ol

Onultan: iyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan

Onur: kişinin kendin saygısı, özsaygı

şeref, haysiyet, izzet-i nefs
Onurad: bileşik isim

Onural: şan, şeref kazan

Onuralp: şerefli ve yiğit kimse

saygıdeğer, aziz, yiğit
Onurhan: şeref sahibi hükümdar

Onurkan: onurlu soydan gelen

Onursal: saygı, şeref timsali kişi

Onursan: onuruyla tanınmış, şerefli

Onursay: şeref sahibi, saygın kişi

Onursev: onur sev

Onursoy: onurlu soydan gelen

Onursu: onur su

Onursü: onurlu asker

Or: kale burcu, şehir

Orak: bir çeşit ekin biçme aleti

Orakan: bileşik isim

Oral: zaptetmek, ele geçirmek

Oralman: bileşik isim

Oralmış: kale, şehir almış

Oraltan: tan vakti yapılan savaş

Oran: nispet, derece

Oranlı: kendine uygunluk, oran bulunan

Oransel: orantıya ait

Oray: ateş gibi kızıl renkteki ay

Orbağ: bileşik isim

Orbakan: bileşik isim

Orbay: ordu komutanı

Orbek: kentli bey

Orbey: ordu komutanı

Orbeyli: bileşik isim

Orcan: bey can

üstün, kıdemli kişi
Orcaner: direnen ve yiğit kimse

Orçun: ardıl, halef, oğul

ahlak, töre
Ordu: bir devlet askerinin tümü, ordu

Organa: özel isim

Orgun: sır dolu yiğit

Orgunalp: sır dolu yiğit

Orguntay: orgun tay

Orgüntay: bileşik isim

Orhan: kentin hakimi, yöneticisi

Orhon: en eski yazı türü

Orhun: orta asya Türklerinde eski yazı türü

eski bir Türk devleti
asyada bir nehir
Orkan: hükümdar soyundan gelen

Orkun: orta asya Türklerinin en eski yazı türü

çoban beyi
or+khun (han) kentin hanı
Orkut: kutsal şehir

Orkutay: bileşik isim

Orkuş: bileşik isim

Ormancı: orman işlerine bakan kimse

Ort: ateş

Orta: meydan, açıklık

Ortaarış: saban oku

Ortaç: tepe

mirasçı
veliaht
Ortak: birbirine çıkarla bağlı olan insanlardan her biri

Ortam: canlı varlığın içinde bulunduğu doğal ve maddi şartların her biri

Ortan: ateş renginde kızıl tan

Ortun: ortanca kardeş

Ortunç: ateş renginde tunç

Oruç: müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

Oruk: çare, yol

Orun: özel yer

Oskan: akıllı, zeki

Osman: bir tür kuş

osmanlı’ nın kurucusu

Oşan: şanlı, şöhretli

Ot: bir bitki, ateş

Otac: hekim, doktor

Otaçı: karşıdaki, öteki taraftaki

maddi nedenle hasta olanları tedavi eden hekim, doktor
Otağ: büyük çadır

Otak: büyük çadır

Otakçı: çadır yapıp satan kimse

Otan: utanma

Otaner: bileşik isim

Otar: geçici, fani

Otaran: çoban

Otarsoy: bileşik isim

Otay: ateş renginde ay

Otçu: şifa verici hekim sihirbazı

Otçiğin: özel isim

Otlu: ateş gibi, ateşli

Otluğ: ateş gibi ateşli

Otuk: çakmak taşı

Otun: odun

Otyakan: ateş yakan

Otyakar: ateş yakar

Otyakmaz: ateş yakmaz

Oyal: oy al

Oyalp: düşünceli ve yiğit

Oyanalp: oy alp

Oybozan: bileşik isim

Oyhan: oy han

Oykan: oy kan

Oykut: oy kut

Oyman: görüş, düşünce sahibi

Oytun: kutsal

alçak yer, ova
beğenilen güzel yer
Oytunç: düşünce sahibi sağlam kişi

Ozan: halk şairi

şiir yazan kimse şair
Ozanalp: şiir söyleyen tatlı dilli yiğit

Ozaner: ozan er

Ozansoy: güzel konuşan, şiir yazan asker

Ozansü: güzel konuşan, şiir yazan asker

Ozgan: öne geçen, kazanan, başarılı

Alfabetik Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alfabetik Kız Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 1.094 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 15.06.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yapılmış “O Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. SanalAlemci » Blog Archive » Alfabetik Erkek Çocuk İsimleri Ve Anlamları: Diyor ki:

    Ekim 31st, 2011 at 05:29

    [...] B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Benzer Konular:I Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve [...]

Yorum Yapabilirsiniz