Namaz İle İlgili Sorular ve Cevaplar ! - SanalAlemci

Namaz İle İlgili Sorular ve Cevaplar !

Cuma, Mayıs 28, 2010 8:35
Derecelendir

Namaz Hakkında Sorular Ve Cevapları..

Adet halinde kılamadığı namazları sonradan kılmak mekruh olur mu?

Bu namazların kaza edilmesi şüphesiz ki mekruhtur. (1)

Ayna ve vitrin karşısında namaz kılınabilinir mi?

Namaz esnasında mekruh sayılan birtakım hareketler vardır ki; bunlar her ne kadar namazı bozmasa da, namazın ruhu hükmünde olan masnevi haz ve zevkine gölge düşürür. Bunun için dikkat edilmesinde fayda vardır.

Genel kaide; namazdaki huşua zarar veren, yani namaza duran insanın dikkatini dağıtan, kendisini bütünüyle namaza vermesine engel olan şeyler mekruh sınıfına girer. Namaza durulduğunda insanın karşısına gelen ayna ve vitrin gibi şeyler ve birtakım manzaralar dikkatimizi dağıtıp, bizi kendisiyle meşgul ediyorsa, namazdaki huşua zarar veriyorsa şüphesiz bu hal de mekruh sınıfına girer. Dikkatimizi dağıtmıyorsa mekruh sayılmaz. (2)

Çocuk kusmuğu ile namaz kılınır mı?

Sahih görüşe göre büyüğün ve küçüğün kusmuğu ister yemek olsun, isterse su, necistir. Temizlenmeden namaz kılınmaz. (1)

Erkek namazdaki hanımını öpse namaz bozulur mu?

Erkek, namaz kılan hanımını şehvetle veya şehvetsiz öpse veya tutsa, kadının namazı bozulur. Eğer bir hanım namaz kılan kocasını öpse, kocasında şehvet olmazsa namazı bozulmaz .(1)

Erkekler Cuma Namazından çıkmadan kadınlar öğle namazı kılabilir mi?

Kadınlar Cuma günleri diğer günlerdeki gibi öğle namazını kılarlar.

Cuma cemaatini beklemelerine gerek yoktur. Ezan okunduktan sonra öğle namazını kılabilirler.

Ancak hanımlar müsait iseler camide Cuma namazı da kılabilirler. (2)

Ev İçinde Kadın Cemaat

Cami ve mescidlerde toplanmış kadın cemaatine erkek imamın namaz kıldırmasında bir kerahet yoksa da ev içinde toplanmış bir cemaate bir erkeğin imamlık yapmasında kerahet vardır. Şayet imamdan başka bir erkek daha bulunur ve cemaate katılırsa veya imamın mahremi bulunan bir kadın yahut zevcesi bulunursa o takdirde ev içinde imamlık yapması mekruh olmaz.

İmama uyacak bir tek kadın cemaat bulunsa imamın tam arkasında durur.
Bir tek kadın ile, bir tek erkek imama uyacak olursa; erkek sağ tarafına, kadında arkasına durur. (8)

Günah İşleyen Namaz Kılabilir mi?

Namaz bir ibadettir günah işleyende namaz kılabilir, namaz kılmalıdır.

Kadının İmamlığı Caiz mi?

Kadınların namazda imamlık yapması, bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı olarak iki kısma ayrılır.

Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, Hz. Peygamber (s.a.)’in hanımlarından Ümmî Seleme ve Hz. Aişe’ nin kadınlara imam olarak namaz kıldırdıklarına, bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasında durduklarına ait ilk devir hadis kaynaklarında bilgiler vardır. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, teravih namazında da diğer kadınlara imamlık yapmaları lslam fakihleri tarafından caiz görülmüştür .

Bir kadının, erkeklere veya kadın-erkek karışık cemaate imamlık yapması ise, ilk hadis kaynaklarından Ahmed b. Hanbel’ in Müsned’ inde, Ebu Davud’un Sünen’ in de, İbn Huzeyme’ nin Sahih’ inde, Beyhaki ‘ nin Sünen-i Kebir’ inde, Hakim’ in Müstedrek’ inde ve muahhar pek çok kaynakta yer alan bir habere göre Hz. Peygamber (s.a.v.) istisnai olarak Ümmî Varaka isimli hafız-ı Kur’an bir sahabiyye hanımın kendi ev halkına imamlık yapmasına izin vermiştir. Ümmî Varaka’ nın ev halkı ise, ölümünden sonra azad olmaları kaydıyla hür kıldığı biri erkek diğeri hanım iki köleden ibaretti. Bu rivayete dayanarak İmam Ahmed, Ebu Sevr, Müzeni, Taberi, Ibn Teymiyye gibi alimler, kadının zaruret halinde erkeklere de imamlık yapabileceğini söylemişlerdir.
İmam-ı Azam Ebu Hanife, Şafii gibi müctehidler ile Cumhur-ı fukaha ise, kadının erkeklere imamlığını caiz görmemişlerdir. (6)

Kadınlar başı açık namaz kılabilir mi?

Bütün mezheplere göre, kadınların namazda başlarını örtmeleri gerekir. (3) Namazın sahih olması şartını yerine getirmiş olmak için başını örtmüş olmaya ihtiyaç kesindir. (4)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz:
“Allah ergenlik çağına ulaşan kadının başörtüsüz olarak kıldığı namazını kabul etmez.” (5) buyurmuştur.

Kadınlar Cuma Namazı ile yükümlü müdür?

Cuma namazı farz-ı ayındir. Cuma namazı ancak cemaatle kılınır.
Cuma namazının farziyyetiyle ilgili ayetin (Cum’a, 62/9) kadın ve erkekleri içeren umumi hükmü sünnetle tahsis edildiği için, cuma namazı ile sadece hür, mukim ve sağlıklı erkek Müslümanlar mükelleftir.

Nitekim bir hadis-i şerifte,

“Hürriyetine sahip olmayan köle, kadın, çocuk ve hasta müstesna olmak üzere, cemaatle cuma namazı kılmak, her müslüman üzerinde vacip bir haktır.” (7) buyurulmuştur. Bu itibarla kadınlar cuma namazı ile yükümlü değildir. Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda icma vardır. Asr-ı saadetten beri hiçbir İslam müçtehit ve alimi bunun aksini söylememiş, bütün İslam ülkelerinde, her dönemde uygulama da böylece devam ede gelmiştir.

Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler. Bu takdirde, kendisine cuma namazı farz olmayan (mesela dinen misafir sayılan) bir kişinin cuma namazını kıldığında o günkü öğle namazını kılmasına gerek olmadığı gibi, cuma namazına katılan kadınların da ayrıca öğle namazını kılmaları gerekmez.

Nitekim günümüzde beş vakit namazda ve özellikle teravihte olduğu gibi, gerek asr-ı saadette, gerek sonraki dönemlerde kadınlardan çok sayıda cuma ve bayram namazlarına katılanlar olmuştur. Ancak ne Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde ne de müteakip asırlarda beş vakit namazla mükellef kadınların tamamının cuma ve bayram namazlarına katıldığı sabit değildir. Günümüzde de isteyen hanımların cami adabına uyarak camilerin kendilerine ayrılan bölümlerinde, cuma ve bayram namazı kılmalarında hiçbir sakınca yoktur.

Kadının namazda farz olan tesettürü

Kadının namazda farz olan tesettürü yüz, eller ve ayakları hariç vücudunun tamamı, hatta baştan sarkan saçlarınıda içine almaktadır. Avret olan uzuvlardan birinin dörtte biri, namaz içinde, üç tesbih miktarı açılsa namazın sıhhatine mani olur.(8)

Bir kadın, elbise bulunduğu halde giymeyip, kimsenin bulunmadığı bir yerde ve karanlık bir odada çıplak olarak namaz kılsa, ittifak ile namaz sahih olmaz. (8)

Altını gösteren elbise veya baş örtüsü ile kılınacak namaz caiz değildir. Baş ve vücudun örtülmesi demek, üzerine birşey koymak demek değil, altını göstermeyecek kalınlıkta dokunmuş bir kumaşla kapatılması demektir.

Avret olarak kabul edilmiş uzuvlardan biri açık olduğu halde bir rukün eda edilecek olsa, namazın bozulacağı hususunda icma vardır.

Kadınlı Erkekli Birlikte Namaz Kılınır mı?

Kadınlar ile erkekler karışık şekilde birlikte saf olup namaz kılması ve hele hele kadınların başı açık namaz kılması dinen kesinlikle uygun değildir, caiz değildir. Fitne ve İslam’ı yozlaştırma girişimidir. İslâm böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez… (9)

İslam’ın başından başlayarak günümüze kadar gelen uygulamalarda bu gibi konularda bir karışıklık ve anlaşmazlık söz konusu olmamış, şahısların yorumuna da bırakılmamıştır. İlgili fıkıh kitaplarının hükümlerine bir göz attığımızda bu konuların açık seçik tespitlerinin yapıldığını görmek mümkündür.

Hanımlar Resulullah’ın (sav) zamanında hem vakit namazlarını hem de cuma namazlarını mescitte kendilerine mahsus yerlerde başları kapalı olarak kılmışlardır. Hatta bir ara Mescid-i Saadet’e girip çıkan hanımların izdihama sebep olacak kadar çoğalmaları üzerine Efendimiz (sas) Hazretleri, hanımların erkeklerle sıkışmayacak şekilde izdihamsız girip çıkacağı özel bir kapı dahi tahsis etmiştir. Bu sebeple de hanımların camiye alınmadıkları, cuma namazlarından mahrum bırakıldıkları şeklindeki iddiaları doğru bulmak mümkün değildir. Nitekim fıkıh kitaplarında hanımların cuma kılmaları konusundaki hükümlerini şöyle bir üslupla ifade etmek mümkündür:

Camide aradaki mevcut mesafeyi kaldırıp erkekler arasında omuz omuza sürtünerek yeni bir cemaat örneği meydana getirmeye çalışmak ise sonuçları itibarıyla caiz olmayan ve omuz omuza olduğu iki yanındaki erkekle, arkasındaki erkeğin namazının bozulmasına sebep olan bir davranıştır. (4)

Kaza Namazı Olan Nafile Namazı Kılabilir mi?

Şafii mezhebine göre, kazası olan kimsenin nafile namazı kılması haram olarak kabul edilmektedir.

Hanefi mezhebine göre durum farklı bulunmaktadır.

Şöyle ki:

Kazası olan kimsenin, geçmiş namazlarını kaza etmesi, nafile kılmakla meşgul olmasından evla ve efdal bulunmaktadır. Bu hükmün istisnaları vardır. Beş vakit namazın evvelindeki veya sonundaki namazlar ile duhâ, tesbih, tehiyyetü’l-mescid ve evvabin namazları gibi hakkında teşvik edici hadis-i şerifler bulunan nafileler müstesna tutulmuştur. (8)

Namazda adet gören kadın ne yapar?

İster, ilk adet olsun, isterse düzgün adeti olsun, kanın ilk görüldüğü andan itibaren namazı terkeder, çünkü namaz kendiliğinden bozulur.

Eğer bu namaz farz ise, sonra kaza etmek gerekmez. Şayet nafile ise sonradan kaza etmek vacip olur. Zira farz olan namaz, zaten vaciptir, başlamakla vacip olmaz. Fakat nafile bir namaza başlamakla o namaz, kılana vacip olur. (1)

Namazda düşen takkeyi iki el ile almak namazı bozar mı?

Bir el ile alıp koymalıdır.

Namaz vaktinde adetli kadın ne yapar?

Adet olan kadın namaz vakitlerinde abdest alıp evinin namaza ayırdığı köşesinde namaz kılacak kadar bir müddet oturup, tesbih ve kelime-i tehvit ile meşgul olması müstehaptır. Böylece uzun zaman ayrı kalacağı namaza karşı usanç duymamış olur.

Menhelu’l-Varidin’de o kadına hayatında en güzel kıldığı namazın sevabı verilir denilmektedir. (1)

Üzerinde Resim Olan Seccade de Namaz Kılınır mı?

Üzerinde resimler olup fakat secde yerinde resim bulunmayan seccade üzerinde namaz kılmakta kerahet yoktur. (8)

Kaynaklar:

1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
2) Aileye Özel Fetvalar, Mehmed Paksu
3) Setr-i Avret, Mehmet Talü, Milli Gazete, 30 Ocak 2006
4) Erkekler arasında başı açık cuma kılan kadınlar konusu!.., Ahmed Şahin, Zaman Gazetesi, 01.02.2006
5) Ebû Dâvud, Salat:85, No:641, 1/229; Tirmizi, Salat:160, No:377, 1/388; İbn-i Mâce, Tahâret:132, No:655, 1/215
6) Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları, Diyanet İşleri Başkanlığı, 23.06.2002
7) Ebu Davad, Salat, 168, Hadis No:1O67; Beyhekı, III, 172
8 ) Fetvalar, Günümüz Meselelerine Açıklamalı Cevaplar, Mehmed Emre, Eskişehir, Balıkesir-Bilecik Eski Müftüsü
9) Kadınların Başı Açık İbadet Etmesi, Mehmet Talü, Milli Gazete, 28-29 Ocak 2006
10) Ramazan Ayvallı

Namazda çalan telefonu kapatmak namazı bozar mı?

Namazda iken çalan telefonumu cebimde kapatsam namazım bozulur mu? Yoksa çalan telefonu kapatmak için namazı bozmalı, sonra kapatıp yeniden mi namaza başlamalıyım?

Fıkıh kitaplarının yazıldığı geçmiş devirlerde bugünkü telefonlar gibi ceplere girecek kadar küçük ve hafif konuşan aletler bulunmadığından, bunların ismi verilerek yazılmış özel bir hüküm de bulunmamaktadır. Ancak, yazılan umumi hükümlere baktığımızda çalan telefonu kapatmaya cevap olabilecek ölçüler bulmak da mümkündür. Şöyle ki:

-Namaz içinde yapılan çok iş namazı bozar, az iş bozmaz!.. Bu bir umumi kaidedir.

Bu umumi kaideye şu misallerle açıklık getirebiliriz: Namazda tek el ile yapılan bir iş namazı bozmaz. Mesela namazda secdede başından takkesi düşen kimse, tek el ile takkesini başına koyacak olsa namazı bozulmaz, ama iki eliyle yaparsa bu işi namazı bozulur…

Çünkü namazda iki eli birden namaz dışı bir işle meşgul etmek namazı bozacak kadar çok işten sayılır. Nitekim namazda bir elle bir yeri bir ya da iki defa kaşıyacak olsa namaz bozulmaz, ama üçüncü defa kaşıyacak olursa namaz bozulur. Çünkü bir rekatta bir eli üç defa namaz dışı işle meşgul etmek namazı bozacak çok işten sayılmıştır.

Bu örneklerden hareketle diyebiliriz ki, namazda çalan telefonun tuşuna bir elle kolayca basıp susturmak mümkünse, bu kolay hareket namazı bozmaz, ama iki eli ile bu işi yapacak olursa namaz bozulmuş olur. Çünkü iki eli birden namaz dışı işle meşgul etmek ameli kesir olur, yani namazı bozacak çok işten sayılır.

Hacda iken cebinde telefonu çalan imamın tek elle telefonu kapatıp imamlığına devam ettiğini görenler vardır. Onlar bu konularda biraz daha rahat davranmaktalar. Doğrusu, bizim daha dikkatli davranışımızdır. Çünkü bu gibi namaz dışı el kol hareketleri kerahetten hali olmaz, denmektedir…

Sözün özü: Namaza başlayacak insan önce kendine bir dikkat çekmeli, telefonunu baştan kapatmalıdır. Şayet bir unutma olur da namaz içinde telefon çalarsa tek elle kolayca kapatmasının (mekruh sayılsa da) namazı bozmayacağı söylenebilir.

Bazıl telefon zilleri, gerçekten de cami içinde ibadet edenleri tedirgin etmektedir. En doğrusu, telefonu baştan kapatmak, namazda telefon kapatma namazı bozar mı, bozmaz mı diye bir şüpheye hiç yer vermemektir…
Kaynak: Namazda çalan telefonu kapatmak namazı bozar mı?Ahmed Şahin, Zaman Gazetesi, 09.03.2006

Namazlar da Rekat Tayini Yapmalı mı?
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri bir sohbetlerinde buyurdular:

Namazlarda, iki rek’at, dört rek’at diye tayin etmemeli. Cenâb-ı Hakk’ın kaç rek’at mükâfat vereceği belli olmaz. İki rek’ata iki bin rek’at, dört rek’ata dört bin rek’at ve daha fazla sevabı verebilir.

Parfüm kullandıktan sonra,
makyajlı ve ojeli olarak namaz kılınabilinir mi?

Bakara Suresinin “hamr” ile ilgili ayetlerinin tefsirinde Elmalı Hamdi Yazır şöyle demektedir.

“Üzüm şarabından yapılmayan ispirto, bira vesaire müskirat içilmezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mani olur diye iddia edilemez.”

Deodarant, parfüm ve kolonyadaki alkol Hanefi mezhebinin bazı imamlarına göre necis kabul edilen alkol cinsine girmediğinden elbiseye veya bedene sürülmesi namaza mani olmaz.
Makyaj sürüldükten sonra namaz kılınıp kılınamayacağına gelince:

* Makyajda kullanılan malzemede ve kozmetikte pis ve zararlı bir madde bulunmamalı, abdest alırken suyu altına geçirmelidir. Yoksa namaz kılınmaz, bir an önce giderilmelidir.
* Kadın makyaj yapıyorsa, bunu kocasından ve emin olduğu mahremlerinden başkasına göstermesi, yabancı erkeklere o şekilde görülmesi ve dışarı çıkmasının insanı günaha iteceği göz ardı edilmemelidir.

Oje ise, namazdan önce abdest ile ilgilidir. Bilindiği gibi abdestin geçerli olabilmesi için suyun abdest azalarının dışına temas etmesi gerekmektedir. Ancak, oje tırnağa sürüldüğünde suyun alta geçmesine engel olmakta, dolayısıyla abdest olmamaktadır.

Kaynak: Aileye Özel Fetvalar, Mehmet Paksu

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 2.941 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 05.03.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.
Etiketler , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Yorum Yapılmış “Namaz İle İlgili Sorular ve Cevaplar !”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. SanalAlemci » Blog Archive » Bu Kategorideki Konular; NAMAZ ÖZEL Diyor ki:

    Nisan 8th, 2011 at 13:43

    [...] Namaz İle İlgili Sorular ve Cevaplar ! [...]

Yorum Yapabilirsiniz