Esma-i Erbain İdrisiyye Faziletleri.. Mutlaka Okuyun.. - SanalAlemci

Esma-i Erbain İdrisiyye Faziletleri.. Mutlaka Okuyun..

Pazartesi, Haziran 20, 2011 12:50
Esma-i Erbain İdrisiyye Faziletleri.. Mutlaka Okuyun.. 4.2/5 (85%) 209 Oy

Esma-i Erbain İdrisiyye  Faziletleri

“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın ezkarındandır.Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır.Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi.Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya devam etsinler.(M.Ahzab,363)

Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaya muvaffak kılar.Sonunda o kiside acayip hassalar görülür.

Sihabüddün Sühreverdi k.s.a.bir vasiyeti var söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.

Herkes biliyor ki Haram islerde tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu zaman tecrübe etmelidir. O zaman insaAllah ihtiyaçları görülür.

İsimler..

Bismillahirrahmanirrahim

1 – Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh

1- İzzet, şan ve şeref için

2 – Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh

2- Bolluk ve huzur için

3 – Ya allahül mahmudü fi külli fialih

3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için

4 – Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh

4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için

5 – Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih

5- Şifa için

6 – Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih

6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için

7 – Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh

7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için

8 – Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih

8- Kötülüklere kalkan olarak

9 – Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih

9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 30 adette okunabilir.

10 – Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih

10- Düşmana karşı okunur

11 – Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih

11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur
12 – Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih

12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için
13 – Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 ama daha fazla okunması daha güzeldir.
14 – Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih

14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur.
15 – Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh

15- Maddi ve manevi derece elde etmek için
16 – Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma

16- Muvaffakiyet elde etmek için
17 – Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh

17- Başarıya ulaşmak ve ‘aziz’ olmak için
18 – Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih

18- Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur.
19 – Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh

19- Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur.
20 – Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh

20- Sevgi ve muhabbet için
21 – Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih

21- İzzet ve şeref için
22 – Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh

22- Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılar açan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim. İman ve kalb kuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.
23 – Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh

23- Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur. Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir.
24 – Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh

24- Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur.
25 – Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih

25- İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur.
26 – Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

26- Rızık ve aile saadeti için okunur.
27 – Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh

27- Buna sadece ‘yardımcıdır’ yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım.
28 – Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh

28- Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır.
29 – Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

29- Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur.
30 – Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih

30- Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilelere özellikle tavsiye ederim.)
31 – Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh

31- Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.)
32 – Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

32- Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur.
33 – Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

33- Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz?
34 – Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih

34- Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur.
35 – Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh

35- “Menasıbi aliyyedir.” Bu kadarı kafi. Daha fazlasını yazmam, yazana da ‘bir daha düşün’ derim.
36 – Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih

36- Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur.
37 – Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh

37- Adalet sahibi olmak için okunur.
38 – Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh

38- Keffaret niyetiyle okunur.
39 – Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh

39- Duaların kabulü için okunur.
40 – Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti

40- Bu ismin açtığı kapılar muhteşemdir. Kısaca “acaibat ve esrar-ı mahlukat” denir ama ben fazlası gördüm. Namazına, yaşantısına, örtüsüne, aile hayatına ve takvasına dikkat edenler okusun isterim.

GÜNLÜK MİNİMUM ADETLER:
1- 27
2- 20 (Namazların ardından)
3- 30
4- 30
5- 30
6- 27
7- 27 (Namazların ardından)
8- 30
9- 30
10- 30
11- 30
12- 30
13- 30
14- 30
15- 30
16- 30
17- 30
18- 30
19- 30
20- 30
21- 25 (Namazların ardından)
22- 100
23- 30
24- 30
25- 300
26- 100
27- 30
28- 30
29- 300
30- 30
31- 100
32- 30
33- 30
34- 30
35- 30
36- 30
37- 30
38- 30
39- 30
40- 40 Kere (Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kerede

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

Alıntıdır

Allah (c.c) 99 İsmi Şerifleri ve Faziletleri.. (Esmaul Husna)

Bir önceki yazımız olan Secdede iken ayaklar yukarı kalkarsa namaz bozulur mu? başlıklı makalemizde Namaz kılarken alnın yere değmesi farz mıdır, Namaz kılarken ayak yukarı kalkarsa namaz kabul olurmu ve Namaz kılarken burnumuzun yere değmesi farz mıdır hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 82.308 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 24.02.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

19 Yorum Yapılmış “Esma-i Erbain İdrisiyye Faziletleri.. Mutlaka Okuyun..”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
« Onceki12Sonraki »
 1. gamze Diyor ki:

  Mayıs 9th, 2014 at 11:54

  faydalı bi paylaşım Allah razı olsun..Açıklamalarda küçük detaylar var eleştirilebilcek fakat alıntı olduğunu belirttiğiniz için eleştirilecek merci siz değilsiniz..İnsanları dindar yada değil açık yada kapalı diye ayırmak kulların haddine düşmez.açıklamalarda öyle cümleler kurulmuşki sadece kendine dikkat eden kişiler okusun der gibi..Bu duaların kime ne fayda sağlayacağını da kimse bilemez kim bilir bi açığı kapatır bir alkoliği namaza başlatır bırakında buna ALLAH karar verrsin..tekrar teşekkürler bence sınırlandırma getirmeden tüm şahadet getirenlerin okuması güzel olacak dulardır..

 2. mehmet Diyor ki:

  Mayıs 16th, 2014 at 10:32

  Haklisiniz gamze hanim yorumunuza katiliyorum

 3. Esennur Diyor ki:

  Temmuz 16th, 2014 at 03:39

  Güzel ve faydalı bir makale,yazandan Allah razı olsun.Bizlerede hakkıyla faydalanmak nasip olsun.

 4. Aysel Diyor ki:

  Ekim 8th, 2015 at 12:32

  Burada açık kapalı ayrım yapmak için söylemediğini sanıyorum. Sadece bu tip ismi azamlar yüksek enerjiye sahip ve bunları okurken şer.i kurallar uygulanmazsa muhattap olunan frekanslarla baş etmek zor olabilir. Bu sebeple söylenmiş diye tahmin ediyorum. Namaz çok önemli mesela

 5. Osman Diyor ki:

  Şubat 5th, 2016 at 16:13

  Ahir Zaman ey Ademoğlu bu güzel bilgilerin kime ne zararı olabilirki aksine faydası olur kötü şeyleri alacaginiza iyileri toparlayın açık mis kapaliymis takilmayin bunlara kapalı açıktan açık kapalidan beter olmuş durumda Allah ıslah etsin gunahlarimizida affetsin amin 

 6. sayfayı yapan arkadasım Diyor ki:

  Nisan 10th, 2016 at 12:28

  arkadasım cıktı alacaz kopyalanmıyor  amacın hayırmı  boş işler mi anlamadım 

 7. deniz Diyor ki:

  Ağustos 22nd, 2016 at 15:08

  hazırlayandan ALLAH razı olsun,ilk baştaki gamze kardeşin yaptığı yoruma yürekten katılıyorum,bırakında herkes okusun,tıpkı mevlananın dediği gibi gel ne olursan ol yinede gel,yani oku ne olursan ol ,yinede oku olmalı,belkide bu mübarek isimlerin yüzü suyu hürmetine çoğu insan kendini düzeltir,vede başkalarınında düzelmesine ön ayak olur.

 8. nesli Diyor ki:

  Ekim 27th, 2016 at 12:24

  ben evliliğimi kurtarmak icin okuycam inş rabbim ona el acan kulunu ve kullarını boş çevirmez faydasını gören oldumu

 9. Dilek Diyor ki:

  Nisan 7th, 2019 at 12:35

  Bu isimler kadinlarin ozel gunlerinde okunurmu çünkü 26. İsim zikretmeyi bbirakirsa helak olur yaziyor.?

« Onceki12Sonraki »

Yorum Yapabilirsiniz