A Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

A Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;

Pazartesi, Mart 22, 2010 15:56
A Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; 5/5 (100%) 1 Oy
A Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Aba: bazı yörelerdeki yaşlı kadın

baba kardeşi, amca
Abad: şen, bayındır

sonsuz gelecek zamanlar
Abadi: şen, bayındır, mamurlukla ilgili

Abak: eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri

şamda hükümet kurmuş bir Türk beyi
Abaka: bir tür iplik

Abakahan: ilhanlı hükümdarı hülagu’ nun oğlu

Abakan: yenisey ırmağının bir kolu

Abamüslim: islamiyete inananların ulusu, yücesi

Abat: şen, rahat, mutlu olmuş

Abay: sezgi, anlayış, dikkat

ustalık, beceri, hüner
ayın suya akseden yansıması, hünerli
Abaza: karaçay

çerkes özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk
Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren

yasaklarından kaçınan
Abbas: sert ve çatık kaşlı arslan

Abbaz: yüzgeç, yüzücü

Abdal: tarikat mensubu

Abdu’ l-melik: her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah’ ın kulu

el-melik, Allah’ ın isimlerindendir
Abdulaziz: izzet, kudret, şeref sahibi Allahın kulu.

Abdulbaki: ezelden ebede varolan Allah’ın kulu

Abdulcemal: güzellikleri kendinde toplayan Allah’ ın kulu

Abdulhamit: hamd olunan Allah’ın kulu

Abdulkerim: çok cömert olan Allah’ın kulu

Abdullah: Allah’ a ait olan, onun yolundan giden kişi

Abdulmuiz: muiz’ in, izzet veren, şereflendiren Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdurrahman: rahmet sahibi Allah’ın kulu

rahman; dünyada her canlıya, mü’ min-kafir ayırdedilmeksizin herkese merhamet eden
Allah’ ın isimlerindendir
Abdurrauf: rauf olan Allah’ ın kulu

Abdussabur: sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdi: kulluk, kölelikle ilgili

Abdüddar: zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdüla’la: en yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ ın kulu

a’ la kelimesi kur’an-kerim’ in sıfatı olarak geçmektedir.
ünlü bir islam bilgini
Abdülafuv: geniş avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülali: yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ ın kulu

ali kelimesi kur’an’ da Allah’ ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
Abdülalim: herşeyi bilen tanrının kulu
alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah’ ın kulu. alim kelimesi Allah’ ın 99 isminden birisidir

Abdülazim: azamet ve büyüklük sahibi Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülaziz: tanrının sevgili kulu
büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ ın kulu

aziz Allah’ ın isimlerindendir
32. osmanlı padişahının adı
Abdülbaki: var olan, kalan
sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı

Allah’ ın kulu
Allah’ ın isimlerinden
Abdülbari: yaratan, yaratıcı Allah’ ın kulu

bari ismi, Allah’ ın isimlerindendir “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülbasıt: genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülbasir: her şeyi görüp gözeen ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ ın kulu

Abdülbedi: Allah’ ın isimlerinden

bedi’ nin kulu
Abdülberr: berr’ in kulu

cömert ve ihsan edicinin kulu
berr, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcebbar: zorlayıcı, cebredici
cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah’ ın kulu

cebbar, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcelil: pek büyük, ulu
büyük, ulu, yüce Allah’ ın kulu

celil, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülcemal: dürüstlüğü, güzelliği olan tanrının kulu

Abdülcevat: eli açık tanrının kulu
cömert olan Allah’ ın kulu

Abdülehad: şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah’ ın kulu

ehad, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülesed: aslan’ ın kulu

hz. rasulullah (s.a.s)’m reddettiği isimlerdendir
müslümanlar kullanmazlar
Abdülevvel: herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah’ ın kulu

Abdülezel: sonsuzlardan beri var olan kul
ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah’ ın kulu

Abdülferid: tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan

Allah’ ın kulu
Abdülfettah: karışık şeyleri çözen
zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarının kapalı-müşkil işlerini açan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdülgaffar: merhametli, tanrının kulu
kullarının günahlarını affeden allıh’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülgafur: günahları bağışlayıcı
kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah’ ın kulu

“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülgani: zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhabir: her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhadi: hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhafız: herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kaytılayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhak: yüce tanrının kulu
hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah’ ın kulu

hak, esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülhakem: bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce hakem Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhakim: her şeye hükmeden Allah’ ın kulu

hakim, Allahın isimlerindendir “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülhalik: halk eden, yaratan tanrının kulu
yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah’ ın kulu

halik, Allah’ ın isimlerinden “abd” takısı olmadan kullanılmaz
Abdülhalim: halim, yumuşak huylu
tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülhamid: hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ ın kulu

hamid; Allah’ ın isimlerindendir
Türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır
Abdülhamit: övülmeye değer

Abdülhasib: bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen hasib’ in kulu

hasib; Allah’ ın isimlerinden
Abdülhay: daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten cenab-ı Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdülkadir: övülmeye değer
bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, herşeyi yapmaya gücü yeten Allah’ ın kulu

kadir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkaviy: sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah’ ın kulu

kaviy kelimesi esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülkayyum: bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah’ ın kulu

kayyum, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkebir: kebir’ in büyüklük ve azamette eşsiz olan Allah’ ın kulu

kebir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdülkerim: cömertlik sahibi olan
keremi bol, cömert olan aziz ve celil Allah’ ın kulu

kebir; Allah’ ın isimlerindendir
Abdüllatif: yumuşaklık sahibi
latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah’ ın kulu

el-latif; Allah’ ın isimlerindendi
Abdüllazim: büyük, yüce, yüksek

Abdülmacid: kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan Allah’ ın kulu

macid kelimesi, Allah’ ın isimlerindendi
Abdülmalik: sahip olan, herşeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah’ ın kulu

malik; Allah’ ın isimlerindendi “abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülmecid: şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah’ ın kulu

mecid kelimesi Allah’ ın 99 isminden biridir
31. osmanlı padişahı
Abdülmecit: şan ve şeref sahibi

Abdülmelik: tüm evrene egemen olan tanrının kulu

Abdülmennan: çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah’ ın kulu

mennan kelimesi, Allah’ ın sıfatlarındandır
Abdülmesih: hastalara şifa veren, mesih isa’ nın kulu

isim olarak kullanılmaz
Abdülmetin: metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir
Abdülmucib: kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah’ ın kulu

mucib, esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülmuhsi: bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah’ ın kulu

muhsi, esmau’l-hüsna’dandır
Abdülmuhyi: hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah’ ın kulu

muhyi, Allah’ ın 99 isminden birisidir
Abdülmuid: yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah’ ın kulu

muid Allah’ ın 99 isminden birisidir
Abdülmümin: gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah’ ın kulu

mü’ min, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülrahim: bağışlayan, affeden

Abdülrezzak: tüm yaratıklara rızkını veren tanrının kulu

Abdülreşit: iyilikler sahibi

Abdülvacid: yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan vacid’ in kulu

vacid, Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvahid: tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah’ ın kulu

vahid kelimesi cenab-ı hakk’ ın kur’ an’ da zikredilen 99 isminden birisidir
Abdülvali: bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah’ ın kulu

vali esmau’l-hüsna’ dandır
Abdülvaris: gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi.

bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah’ ın kulu
varis kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvasi: vasi’ nin kulu

genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah’ ın kulu
vasi kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdülvedud: vedud’ un kulu

Allah’ ın isimlerinden
vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır
Abdülvehhab: çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah’ ın kulu

Allah’ ın isimlerindendir.
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdülvekil: kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah’ ın kulu

vekil
Allah’ ın isimlerindendir
Abdülveli: kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı

yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah’ ın kulu
el-veliyy kelimesi Allah’ ın isimlerindendir
Abdünnafi: yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah’ ın kulu

nafi kelimesi, Allah’ ın isimlerindendir
Abdünnasır: yardımcı, yardım eden Allah’ ın kulu

Abdünnur: nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah’ ın kulu

nur, Allah’ ın isimlerindendir
Abdürrafi: rafi’ nin kulu

Allah’ ın isimlerinden
Abdürrahim: merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah’ ın kulu

er-rahim, Allah’ ın isimlerindendir
Abdürrauf: çok lütuf, şevkat ve rahmet eden

onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah’ ın kulu
Abdürrezzak: bütün mahlukların rızkını veren Allah’ ın kulu

rezzak, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Abdürreşid: Allah’ ın isimlerinden

reşid’ in kulu
Abdüssamed: kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah’ ın kulu

samed, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” taısı almadan kullanılmaz.
Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır
Abdüsselam: barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah’ ın kulu

es-selam kelimesi, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılamaz
Abdüssemi: her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah’ ın kulu

Abdüssettar: günahları örten, gizleyen Allah’ ın kulu

Abdüzzahir: varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah’ ın kulu

ez-zahir, Allah’ ın isimlerindendir
Abdüşşahid: şahid’ in kulu

görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah’ ın kulu
şahid, Allah’ ın isimlerindendir
Abdüşşekür: emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah’ ın kulu

şekür, Allah’ ın isimlerindendir
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Aber: hz. nuh’ un erkek torunu

Abgun: mavi renk

gök
parlak
nişasta
Abher: nergis çiçeği

yasemin
zerrin kadehi çiçeği
dolu kab
Abhiz: büyük dalga

kaynak
su yolu
Abıhayat: hayat suyu, sonsuz yaşam sağlayan su

Abılayhan: orta cüz kazak hanı

ülkesini çinlilere, hive hanlıklarına karşı ustaca savundu
Abır: huzur, barış

Abışka noyan: ilhanlı komutan (xııı-xıv. yy.)

abuşga
Ablak: dolgun, yuvarlak, dairesel

Abraş: alacalı, benekli yüz

Abuzer: altın suyu, altın suyu gibi parlak

Abuzettin: dindar

Abuşka: koca ihtiyar erkek

Abid: Allah’ a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid

kullar, köleler
Abide: anıt, çok değerli yapıt
anıt

önemli ve değerli yapıt
Abidin: dua eden, duacı

imanlı, inançlı, çok ibadet eden
ibadet edenler
zeyne’l-abidin’ den kısaltma isim ad
zeynelabidin: hz. alinin torunlarından biri. ibadet edenlerin ziyneti
Abir: Güzel kokan, mis

Alfabetik Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alfabetik Kız Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 2.817 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.06.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yapılmış “A Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. SanalAlemci » Blog Archive » Alfabetik Erkek Çocuk İsimleri Ve Anlamları: Diyor ki:

    Mayıs 23rd, 2011 at 13:06

    [...] A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Benzer Konular:Alfabetik Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları:I Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamlarıİ Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıG Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıL Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;C Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;J Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamlarıİ Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları [...]

Yorum Yapabilirsiniz